Thể dục lớp 2 - Tiết 18: Ôn động tác vươn thở, tay Học động tác chân Trò chơi đôi bạn cùng tiến.