Mĩ thuật lớp 5 - Tuần 1 - Chân dung tự họa: Vẽ chân dung nét